Stichting Wise Use

Stichting Wise Use zet zich in voor het behoud van de jacht in Nederland. Naar de mening van de oprichters is de jacht een onlosmakelijk en geaccepteerd onderdeel van de maatschappij in het algemeen en het buitenleven in het bijzonder.

De missie van Stichting Wise Use:

Behoud van de jacht in Nederland als belangrijk, onlosmakelijk en geaccepteerd onderdeel van de maatschappij in het algemeen en het buitenleven in het bijzonder.

In het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (“Wet natuurbescherming“) dreigde de benuttingsjacht feitelijk te worden afgeschaft zonder dat daar enig doel mee werd gediend.

Wise Use heeft onderzoek gedaan naar de juridische haalbaarheid van het wetsvoorstel en een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt gevraagd af te zien van de afschaffing van de benuttingsjacht omdat dit in strijd is met het eigendomsrecht. De eigenaar van de grond kan benutten wat zijn grond oplevert, of hij kan zijn grond verpachten aan een ander. Jachtrecht maakt onderdeel uit van het eigendomsrecht. Als er geen goede gronden zijn, mag het eigendomsrecht niet worden aangetast, ook niet door de wetgever.

Op 1 juli 2015 stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, inclusief het door PvdA en VVD ingediende reparatievoorstel voor de jacht dat zorgde voor het schrappen van overbodige administratieve regelgeving. Dinsdag 15 december 2015 stemde ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Hiermee is de laatste stap gezet in de realisatie van deze nieuwe wet, welke naar verwachting in juli 2016 van kracht zal worden.

Door duidelijke informatievoorziening en stellingname hebben betrokken organisaties als de Jagersvereniging, restaurantvereniging Euro-Toques en Stichting Wise Use de benuttingsjacht kunnen behouden. Echter, de provincies zullen in de komende maanden gaan werken aan de implementatie van de Wet Natuurbescherming in hun beleid en planvorming. Wise Use zal erop toezien dat ook bij de implementatie van de nieuwe wet, onder meer in de uitvoeringsregelingen, de rechten van jagers en grondeigenaren worden gerespecteerd.

U kunt de Stichting Wise Use financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL76ABNA0496537342 ten name van Stichting Wise Use te Maarsbergen.

Bij voorbaat dank voor uw steun.