Publicatiedocument

Stichting Jacht in Nederland/Stichting Wise Use
RSIN: 853611828
Postadres: Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen

Doelstelling
Stichting Jacht in Nederland (‘de stichting’) is 13 januari 2014 opgericht . De stichting heeft als doel het (laten) geven van voorlichting omtrent de jacht in Nederland en het bevorderen van een volledige informatievoorziening, respectievelijk van een goede beschikbaarheid van informatie omtrent de jacht en faunabeheer in Nederland.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit haar oprichters, zijnde:
De heer H.J.E. van Beuningen
De heer F.C. Graaf van Lynden van Sandenburg
De heer F.M. van Hasselt
Jonkheer J.P. van Suchtelen
Jonkheer J.P. de Savornin Lohman

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag 2014
De stichting heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar waarheidsvinding over de jacht in Nederland. Op 8 september a.s. zal een wilddiner plaatsvinden met Kamerleden.

Begroting 2014
Baten
Donaties            20.000
 Totaal baten             20.000

Lasten
 Administratie en jaarrekening  1.500
 Juridische- en advieskosten   1.500
 Communicatieadvies       6.500
 Webpagina en onderhoud     2.000
 Onderzoek en publicaties    8.000
 Diversen             500
 Totaal lasten            20.000

Verkort beleidsplan
De Stichting beoogt middels de volgende acties te voorkomen dat de jacht op basis van onjuiste informatie wordt beperkt:
1. eerlijke berichtgeving over jacht;
2. het weerleggen van door tegenstanders van de jacht verkondigde onjuistheden en onwaarheden (zie elders op deze website onder Actueel);
3. het beïnvloeden van de besluitvorming; overleg met Kamerleden, correcte informatie;
4. het voorbereiden en voeren van rechtszaken (jachtrecht als eigendomsrecht).

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting is voor haar financiën afhankelijk van giften. Door middel van mailingen en evenementen worden (potentiële) donateurs benaderd voor een bijdrage. Een eventueel batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door TeslinCS B.V.

One Comment on “Publicatiedocument

 1. C.A. de Feyter

  Geachte dames, heren,

  U nam een goed en welkom initiatief!
  Graag geef ik u ter overweging “de intrinsieke waarde van de jacht” onder ogen van belangstellenden en tegenstanders te brengen. Deze waarde blijkt uit de weidelijke praktijk van jagers en al diegenen die met hen sympathiseren. Het resultaat is geen ideale wereld maar met bijvoorbeeld good governance, goed koopmansgebruik en de goede huisvader wel een toetsbaar richtsnoer voor behoorlijk handelen. Weidelijkheid vormt een geheel met deze begrippen en werpt een dam op tegen dogmatisme en onverdraagzaamheid. Tienduizenden weidelijke jagers zijn een intrinsieke waarde ter handhaving van behoorlijk gedrag in speciaal het buitengebied. Mogelijk biedt uw missie gelegenheid om de verbinding te leggen tussen de weidelijke jacht en andere ‘goede’ deugden.
  Veel succes en vriendelijke groet,

  Cor de Feyter
  Heemstede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *