Groot wild in Nederland is óók zaak van jagers & boeren

By   9 april 2014

Pamflet

Stichting Wise Use: groot wild in Nederland is óók zaak van jagers & boeren

Langbroek, 9 april 2014 – Vandaag organiseert Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek over jacht en wildbeheer. Voor haar argumenten gebruikt Partij voor de Dieren de brief van Natuurmonumenten gebaseerd op de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten uit december 2013. De PvdD wil met de bijeenkomst aandacht vestigen op de uitkomsten van deze enquête waarin naar eigen zeggen veel burgers kiezen voor natuurlijke populatievorming en zich tegen preventief afschot van grofwild uitspreken.

De Stichting Wise Use, verder Wise Use, heeft de inhoud van de brief tot zich genomen en voelt zich genoodzaakt de onwaarheden uit de brief – voor een groot deel tegengesproken door eigen cijfers uit de enquête – aan de kaak te stellen. Daarnaast reageert Wise Use op de gang van zaken waarin het volgende opvalt:

 • Noch LTO, noch de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zijn voor dit gesprek uitgenodigd. Dat is merkwaardig. KNJV is met 20.000 leden de grootste belangenbehartiger van jagers. Jagers geven uitvoering aan beheer van grofwild in Nederland. LTO is met 50.000 leden de grootste belangenbehartiger van grondbezitters in Nederland. Boeren ervaren direct de gevolgen van grofwild op hun gebieden. Boeren en jagers beheren samen nagenoeg het volledige buitengebied van Nederland, naar schatting zo’n 2 miljoen hectare.
 • Natuurmonumenten beheert iets meer dan 100.000 hectare: dat is iets meer dan 5% van het Nederlands buitengebied. 95% van het Nederlandse buitengebied is geen eigendom van Natuurmonumenten, maar van andere grondbezitters waaronder boeren, landgoedeigenaren en overheidsinstanties.
  Natuurmonumenten schijnt zich dit ook te realiseren. Zij heeft in haar enquête uitdrukkelijk gevraagd naar het beheer in haar eigen gebieden onder de vraagstelling: ‘Hoe wilt u dat Natuurmonumenten wilde dieren in haar gebieden beheert?’ In de brief doet Natuurmonumenten echter uitspraken over het gehele oppervlakte van het Nederlandse buitengebied.

De reactie van Wise Use op onderdelen van de brief kunt u hieronder lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wise Use via www.wiseuse.org.

Bijlage

In de brief die Natuurmonumenten stuurde, baseert zij zich op uitkomsten uit de Groot Wild Enquête. Zij concludeert in de brief onder andere dat:

a) ‘Mensen sterfte bij wilde dieren door voedselgebrek acceptabel vinden op voorwaarde dat boswachters dieren die uitzichtloos lijden afschieten.’

Wise Use vindt dit een understatement. De Groot Wild Enquête laat zien dat 67% van de achterban van Natuurmonumenten voorstander is van het schieten van dieren als deze ernstig lijden. (C1, tabel 3, pagina 6)
pamflet1
Daarnaast leest Wise Use nergens in de enquête dat dit beleid door boswachters moet worden uitgevoerd. Zowel vrijwillige jagers als betaalde jagers in dienst van terreinbeherende organisaties zoals de Landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben allemaal dezelfde opleiding gehad bij Stichting Jachtopleidingen Nederland.

b) ‘Mensen zijn tegen preventief afschot van dieren om de verkeersveiligheid te vergroten of schade in de landbouw te verminderen.’

De stelling dat de natuur dit bepaalt lijkt in tegenspraak met de uitkomst dat de meerderheid van de achterban (57%) vindt dat wilde dieren mogen worden geschoten. (C4, tabel 8, pagina 11)
pamflet2
Meer dan 45% van de achterban van Natuurmonumenten vindt bovendien dat wilde dieren mogen worden geschoten als er genoeg van zijn en het wild geconsumeerd wordt (26% neutraal, 29% tegen). (C4, tabel 3, pagina 7)
pamflet3
c) ‘Mensen laten het liefst de natuur bepalen hoeveel dieren in een gebied kunnen leven.’

In de enquête komt inderdaad naar voren dat 57% tegenstander is van het preventief schieten van dieren om schade aan landbouw, recreatie of andere belangen te voorkomen. Alternatieven zouden volgens de achterban van Natuurmonumenten zijn:

 • geboortebeperking door anticonceptie (32%)
 • vangen en verplaatsen (47%)

Wise Use vindt deze alternatieven regelrecht in strijd met de uitspraak van Natuurmonumenten dat de natuur haar gang moet gaan. Anticonceptie en vangen & verplaatsen is onverkort ingrijpen in het natuurlijk gedrag van een dier door menselijk handelen.

d) ‘Uit de achterbanraadpleging hebben we gehoord dat we alles op alles moeten zetten om vooraf schieten van dieren te voorkomen.’

pamflet4
Wise Use ziet deze conclusie niet bevestigd door de uitkomsten van de enquête. Integendeel. In minstens twee grafieken (C1, vijfde tabel, pagina 6 en C1, eerste tabel, pagina 7) komt naar voren dat de achterban uitermate genuanceerd denkt over preventief afschot. Slechts een minderheid is tegenstander van de stelling.
pamflet5
In de enquête komt Natuurmonumenten inderdaad met alternatieven zoals het scheiden van natuurgebieden en landbouwgebieden door hekken en het toedienen van anticonceptie.

Wise Use wijst hier graag op het feit dat alle inheemse dieren in Nederland in principe beschermd zijn en dat men daarom niet zomaar delen aan hun leefgebied kan onttrekken door het plaatsen van hekken.

e) ‘Dierenwelzijn is in de discussies een belangrijk thema. Daarom zou het goed zijn wanneer dierenwelzijnsorganisaties een vertegenwoordiging in Faunabeheereenheden krijgen.’

Wise Use pakt de enquête van Natuurmonumenten erbij en vindt deze conclusie niet bevestigd door de achterban (C5, eerste tabel, pagina 12). De achterban spreekt zich uit voor een commissie waarin alle belanghebbenden in gelijke mate vertegenwoordigd zijn. Uit de enquêteresultaten spreekt dat de ‘organisaties die het best kunnen besluiten’ moeten meebetalen (C5, tweede tabel, pagina 12). Voor dit standpunt horen wij Natuurmonumenten geen lans breken.

Wise Use wijst u op een citaat van natuureconoom Tom Bade, een veelgevraagd spreker, in het interview ‘Jagers moeten duidelijk maken dat ze een maatschappelijk belang dienen’ in De Nederlandse Jager, nr. 6 2014.

‘Als de herten de bollen van boer Bintje opvreten, geef boer Bintje het recht op afschot. Als er iemand vindt dat zoiets niet mag, dan betaalt hij alle schade aan boer Bintje. Neem die enquête van Natuurmonumenten, als de leden tegen afschieten zijn, makkelijk zat, dan betalen die leden, niemand anders, alle schade die geleden wordt. Je kunt niet zeggen ‘wij willen niet dat er herten geschoten worden en boer Bintje kan verrekken.’

f) ‘De onafhankelijke voorzitter zou geworven moeten worden op basis van een door Provinciale Staten vastgestelde profielschets.’

Wise Use sloeg de statuten van FBE Noord-Holland er op na. Op pagina 5 staat dat vermeld dat ‘niet één der onder a bedoelde organisaties afhankelijke persoon als voorzitter van bestuur zal optreden’. Onafhankelijkheid maakt dus reeds onderdeel uit van de procedure.

Reactie op PvdD – 2 april 2014

By   3 april 2014

Partij voor de Dieren verdraait feiten over jacht

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, maakt in haar strijd tegen de jacht stelselmatig gebruik van overdrijving en ze verdraait feiten. De feiten komen haar kennelijk niet goed uit.

Thieme stelt in de Volkskrant (O&D 8 februari jl.) dat de regering toestaat dat ’jagers traditionele stropersmethoden gebruiken’. Tevens zou staatssecretaris Dijksma van Landbouw erop uit zijn om ’de jagers te willen plezieren met vergunningen die toestaan er ’s nachts met kunstlicht en geweren op uit te trekken’. Wat zijn de feiten?

Naar aanleiding van rechtszaken, aangespannen door de Stichting Faunabescherming, heeft de Raad van State bepaald dat de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming (uit 1970) ook toegepast moet worden op handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding.

Een voorbeeld is schadebestrijding met kunstlicht om schade aan landbouw (door wilde zwijnen) en kwetsbare diersoorten als bodembroeders (door vossen) te voorkomen. Maar ook het vergassen van ganzen met CO2 op en rond Schiphol valt hieronder.
Als gevolg van deze uitleg konden Gedeputeerde Staten niet langer ontheffingen verlenen aan Faunabeheereenheden die jagers in staat stelden om ’s nachts met behulp van kunstlicht en geweer schade te voorkomen.

Staatssecretaris Dijksma heeft gelukkig ingezien dat de PvdD en Stichting Faunabescherming de Benelux-overeenkomst er bij hebben gehaald om effectief beheer en schadebestrijding te dwarsbomen. Terwijl het verdrag over iets anders gaat: namelijk het tegengaan van stroperij. Intussen is afgesproken dat Nederland een beroep zal doen op het recht van de overeenkomst af te wijken en het gebruik van kunstlicht toe te staan.

Thieme spreekt verder over ’het massale afschot in het kader van schadebestrijding van herten, zwijnen, ganzen, zwanen, reeën, vossen en andere niet bejaagbare dieren’ dat ’in het donker zou mogen gebeuren’.
Weer de feiten: het gebruik van kunstlicht gaat uitsluitend over bestrijding van schade door dieren die overdag slecht zichtbaar zijn. Om tot effectief beheer en schadebestrijding te komen, is het noodzakelijk kunstlicht toe te staan.

Het door Thieme geschetste beeld van jagers die in grote getale ’s nachts het bos in trekken om daar met behulp van een zaklamp allerlei dieren te gaan schieten is ronduit belachelijk.

Het gebruik van kunstlicht zorgt ervoor dat beheer en schadebestrijding zo effectief mogelijk en met zo min mogelijk verstoring van de natuur gebeurt. Dit is in grote delen van Europa volledig geaccepteerd en is al tientallen jaren een bewezen middel om verantwoord beheer te plegen.

Tenslotte stelt de Partij voor de Dieren nog dat ’jagers zich bij voortduring bedienen van stropersmethoden’, dat er ’veel wetsovertredingen zijn’ en dat ’het veldtoezicht te wensen over laat’.

De jacht in Nederland is echter streng gereguleerd, Nederlandse jagers zijn goed opgeleid, het toezicht is stevig, en er is onder jagers sprake van een grote mate van sociale controle. Het resultaat is dat het aantal wetsovertredingen, afgezet tegen het aantal ‘jachtbewegingen in het veld’ zeer gering is. Deze worden echter door de Partij voor de Dieren c.s. tot gigantische proporties opgeblazen.
Jagers gaan op verantwoorde wijze met flora en fauna om en streven bovendien naar biodiversiteit en duurzaamheid.

Stichting Wise Use
www.wiseuse.org

Jager is natuurbeschermer

By   7 februari 2014

In politiek Den Haag gaan stemmen op om de jacht in te perken. Of dat gebeurt is nog onzeker. Het ontwerp van de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt binnenkort gepubliceerd. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging is er echter niet gerust op en noemt het eventueel verder reguleren van de jacht ‘onzinnig’. ‘De manier waarop het nu is geregeld werkt volgens de vereniging juist uitstekend,’ aldus Roelf de Boer, voorzitter van de KNJV. ‘Verantwoorde, duurzame jacht gaat hand in hand met natuurbeheer.’

Aantal jagers in Amsterdam neemt snel toe

By   7 februari 2014

Bron: Het Parool 07-12-13 11:30 uur

Het aantal jagers in Amsterdam neemt snel toe. Vooral hoger opgeleiden laten hun bezwaar tegen het afschieten van dieren varen. Ze willen weten waar hun voedsel vandaan komt.

Inmiddels zijn 350 Amsterdamse jagers aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV). In 2005 waren dat er nog 240.

Met name linkse stedelingen zijn minder vaak ‘tegen’ de jacht. ‘Vooral hoger opgeleiden willen weten waar hun voedsel vandaan komt,’ zegt Janneke Eigeman, woordvoerder van de KNJV. Ze zien jagen als een manier van voedselvoorziening dicht bij huis. De trend komt overwaaien uit de Verenigde Staten.

Bij jachtvereniging Waterland melden zich vooral ‘voorjagers’ uit Amsterdam: zonder jachtakte en jachtgeweer, maar met een jachthond trekken ze het veld in. Voorzitter Hein Visser: ‘Maar we groeien voorzichtig. Er is rondom Amsterdam onvoldoende grond voor iedereen om te jagen.’

Jachtakte
Bij Jagersvereniging Amstelland zijn enkele stadse jagers in de leer, ervaren jagers treden op als mentor. Het behalen van een jachtakte is niet eenvoudig. Je moet bijvoorbeeld alle eenden herkennen, zowel in zit als in vlucht, zodat je niet per ongeluk een verkeerde eend afschiet.

Bij de Stichting Jachtopleidingen Nederland is het aantal cursisten ook flink gegroeid. ‘We zitten op ruim negenhonderd cursisten per jaar,’ zegt Alice Schimmel, hoofd Opleiding. ‘Terwijl het aantal aanmeldingen lange tijd niet boven de achthonderd uitkwam.’ De cursusplaatsen in de Randstad zijn het eerst vol. ‘Maar dat kan ook aan de centrale ligging liggen.’ Qua leeftijd ligt de piek tussen de veertig en vijftig jaar. Het aantal vrouwelijke jagers op de opleiding is met acht procent stabiel. ‘Wel komt er overal meer aandacht voor vrouwen die jagen.’

(Bron: Het Parool 07-12-13 11:30 uur)

Stop dierproeven in Oostvaardersplassen

By   7 februari 2014

Het zou goed gaan met het natuurgebied de Oostvaardersplassen

Het tegendeel is echter waar. Het artikel legt uit dat de populatie zichzelf reguleert door verminderde vruchtbaarheid van de vrouwelijke dieren.

Een bekend fenomeen. In noodsituaties zijn langer levende zoogdieren (en ook mensen) in staat om de voortplanting tijdelijk stop te zetten ten gunste van de overlevingskansen van het ouderdier. Als de situatie verbetert, komt de voortplanting weer op gang.

Anders is het als de beheerder deze noodsituatie voortdurend creëert door te veel dieren in een afgesloten gebied te houden. Dan is sprake van het systematisch zeer slecht behandelen. In de wildernis (of de natuur) trekken dieren bij voedselgebrek weg uit een gebied en gaan zeker niet wachten of ze het misschien overleven.

In de Oostvaardersplassen hebben de dieren geen keus en het enige wat ze kunnen doen is in de spaarstand gaan en hopen dat ze het redden. Dit is geen wildernis, natuur of een Nederlandse Serengeti maar grove ierenmishandeling. Goedpraten door het een ‘interessant’ onderzoek te noemen doet hier niets aan af. Het is
niet interessant want de uitkomst is bekend: vermagerde dieren en daardoor verminderde vruchtbaarheid. Dat de grazers met voorkeur voor het langste gras – de heckrunderen – het eerst in de problemen komen is te voorspellen. Ook het opkomen van stekelstruwelen en later eiken en essen is al vaker aangetoond.

In een tijd dat we dierproeven tot een minimum proberen terug te dringen moeten we het experiment met grote grazers zo aanpassen dat het welzijn van deze grote grazers weer is gewaarborgd. Beesten mogen sterven. Dat gebeurt overal in de natuur. Maar er mogen geen grote groepen dieren worden gedwongen om langjarig continu ondervoed, of minstens elke winter sterk ondervoed, te moeten leven omdat wij de gevolgen willen bestuderen.

Artikel van Guido Nijland, ecoloog, Geeuwenbrug 15/01/14

Het oudste beroep ter wereld

By   7 februari 2014

Het oudste beroep ter wereld – door Florus Wijsenbeek

uit: Hollands Maandblad, nummer 794

Heel wat beroepen worden als het oudste ter wereld beschouwd. Zeker is dat het beroep dat doorgaans zo wordt aangeduid in geen geval het alleroudste is. En zelfs landbouwer, of zo men wil boer, komt niet voor de titel in aanmerking. Het oudste beroep van de mens is jager. De Neanderthalers waren jagers, de Cro-Magnonmensen waren jagers, en ik ben ook jager. Nu ja, in tegenstelling tot mijn voorouders jaag ik voor mijn plezier, net als veel moderne linkse stedelingen trouwens, las ik onlangs in Het Parool. Tweede Kamerlid voor de VVD, René Leegte, zelf jager, placht altijd te zeggen ‘plezierjachten liggen in de haven’, maar dat is niet meer zo. Het blijkt dat tegenwoordig ‘hoger opgeleide’ inwoners van de hoofdstad en belendende grootstedelijke centra ‘willen weten waar hun voedsel vandaan komt’.

lees meer in het nieuwe nummer

Alternatieve enquête over de verwilderde kat

By   7 februari 2014

Sinds zaterdag 7 december is de “Alternatieve enquête over de verwilderde kat” actief. Op regelmatige basis worden de resultaten en de interpretatie gepubliceerd.

Er is naar eer en geweten geprobeerd de vragenlijst zo objectief mogelijk op te stellen. Omdat een dergelijke enquête nooit door de gemiddelde Nederlander ingevuld wordt maar door vaak tegengestelde belangengroepen, zijn de respondenten in 3 groepen ingedeeld op grond van hun relatie met het platteland:

 • Jagers
 • Plattelanders (Agrarisch, Bosbouw, Ik woon er, Anders)
 • Stadsmensen (Geen relatie, Recreatief)
 • Verder wordt er een dwarsdoorsnede gemaakt op grond van lidmaatschap van of sympathie voor één van de volgende organisaties:

 • Natuurmonumenten
 • Vogelbescherming
 • Dierenbescherming
 • PvdD/Wakker Dier
 • Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan gaat u hier naar de enquête.

  Brief

  By   4 februari 2014

   

  Geachte heer/mevrouw,

  In de nieuwe Wet Natuur wordt de jacht waarschijnlijk nog verder ingeperkt.
  De Partij voor de Dieren heeft inmiddels een initiatiefnota ingediend met als doel de jacht geheel te verbieden. Deze voorstellen worden de komende maanden behandeld, en de urgentie is dus hoog. Daarbij schromen tegenstanders van de jacht niet om onderzoeken en rapporten eenzijdig uit te leggen en feiten te verdraaien.

  Dit terwijl een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking positief of neutraal is over de jacht.1 Naar aanleiding van eerdere inperkingsvoorstellen in de nota ‘Mooi Nederland’ was de reactie van de Raad van State dat de nota “niet duidelijk maakt voor welk probleem de voorgestelde afschaffing van de wildlijst een noodzakelijke oplossing zou zijn”.2

  De Stichting Wise Use is opgericht om publiek en politiek eerlijk te informeren over jacht, en te voorkomen dat er besluiten over de jacht worden genomen op basis van verkeerde en soms gemanipuleerde informatie over jacht en faunabeheer in Nederland.

  De jacht is onlosmakelijk verbonden met het buitenleven. Een manier van leven die gelijk staat aan dat van de boer en de visser. Jagers spelen een belangrijke rol in de bescherming van flora en fauna, en investeren veel tijd en middelen in hun leefwijze. Jagers vindt u in alle bevolkingsgroepen. Zij vinden elkaar in een gedeelde passie voor jacht en natuur.

  De eenzijdige, vaak emotionele, berichtgeving over de jacht wil het publiek doen geloven dat jagers roofbouw plegen. Het tegendeel is waar. Waar gejaagd wordt is sprake van een grotere soortenverscheidenheid en een betere bescherming van flora en fauna. Zonder jacht is er geen wild. Overigens zijn veel van de huidige natuurbeschermingsorganisaties, zoals Natuurmonumenten, opgericht door jagers.

  De jacht in Nederland is streng gereguleerd. Iedere jager is verplicht een opleiding te volgen. De jager is een natuurbeschermer met een wettelijke status die, in tegenstelling tot andere beheerders, opereert binnen een streng ethisch kader. Daarentegen laten organisaties als Natuurmonumenten vele tonnen geschoten wild verrotten als ‘biomassa’. Voor een jager is dat ondenkbaar.

  Wise Use werft fondsen ten behoeve van een juiste berichtgeving, het weerleggen van valse berichtgeving en beïnvloeding van de besluitvorming. Wise Use zal daarbij stelling nemen, en waar nodig juridische actie ondernemen.

  U zult begrijpen dat deze acties veel geld zullen kosten. Om ons erfgoed te kunnen beschermen vragen wij u als jager, visser, buitenmens en/of sympathisant om de Stichting Wise Use financieel te ondersteunen. Dit kan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL76ABNA0496537342 ten name van Stichting Wise Use te Maarsbergen.

  Met uw gift kunnen wij de jacht laten zien zoals zij werkelijk is, en zo voorkomen dat een levenswijze, traditie en passie om de verkeerde redenen worden afgeschaft. Help ons de jacht voor Nederland te behouden, voordat het te laat is.
  Bij voorbaat dank voor uw steun.

  Met vriendelijke groet,

  Stichting Wise Use
  www.wiseuse.org

   

  1 Motivaction onderzoek d.d. januari 2013
  2 Voorlichting Raad van State over Initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ d.d. 15 juli 2013