Groot wild in Nederland is óók zaak van jagers & boeren

By   9 april 2014

Pamflet

Stichting Wise Use: groot wild in Nederland is óók zaak van jagers & boeren

Langbroek, 9 april 2014 – Vandaag organiseert Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek over jacht en wildbeheer. Voor haar argumenten gebruikt Partij voor de Dieren de brief van Natuurmonumenten gebaseerd op de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten uit december 2013. De PvdD wil met de bijeenkomst aandacht vestigen op de uitkomsten van deze enquête waarin naar eigen zeggen veel burgers kiezen voor natuurlijke populatievorming en zich tegen preventief afschot van grofwild uitspreken.

De Stichting Wise Use, verder Wise Use, heeft de inhoud van de brief tot zich genomen en voelt zich genoodzaakt de onwaarheden uit de brief – voor een groot deel tegengesproken door eigen cijfers uit de enquête – aan de kaak te stellen. Daarnaast reageert Wise Use op de gang van zaken waarin het volgende opvalt:

 • Noch LTO, noch de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zijn voor dit gesprek uitgenodigd. Dat is merkwaardig. KNJV is met 20.000 leden de grootste belangenbehartiger van jagers. Jagers geven uitvoering aan beheer van grofwild in Nederland. LTO is met 50.000 leden de grootste belangenbehartiger van grondbezitters in Nederland. Boeren ervaren direct de gevolgen van grofwild op hun gebieden. Boeren en jagers beheren samen nagenoeg het volledige buitengebied van Nederland, naar schatting zo’n 2 miljoen hectare.
 • Natuurmonumenten beheert iets meer dan 100.000 hectare: dat is iets meer dan 5% van het Nederlands buitengebied. 95% van het Nederlandse buitengebied is geen eigendom van Natuurmonumenten, maar van andere grondbezitters waaronder boeren, landgoedeigenaren en overheidsinstanties.
  Natuurmonumenten schijnt zich dit ook te realiseren. Zij heeft in haar enquête uitdrukkelijk gevraagd naar het beheer in haar eigen gebieden onder de vraagstelling: ‘Hoe wilt u dat Natuurmonumenten wilde dieren in haar gebieden beheert?’ In de brief doet Natuurmonumenten echter uitspraken over het gehele oppervlakte van het Nederlandse buitengebied.

De reactie van Wise Use op onderdelen van de brief kunt u hieronder lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wise Use via www.wiseuse.org.

Bijlage

In de brief die Natuurmonumenten stuurde, baseert zij zich op uitkomsten uit de Groot Wild Enquête. Zij concludeert in de brief onder andere dat:

a) ‘Mensen sterfte bij wilde dieren door voedselgebrek acceptabel vinden op voorwaarde dat boswachters dieren die uitzichtloos lijden afschieten.’

Wise Use vindt dit een understatement. De Groot Wild Enquête laat zien dat 67% van de achterban van Natuurmonumenten voorstander is van het schieten van dieren als deze ernstig lijden. (C1, tabel 3, pagina 6)
pamflet1
Daarnaast leest Wise Use nergens in de enquête dat dit beleid door boswachters moet worden uitgevoerd. Zowel vrijwillige jagers als betaalde jagers in dienst van terreinbeherende organisaties zoals de Landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben allemaal dezelfde opleiding gehad bij Stichting Jachtopleidingen Nederland.

b) ‘Mensen zijn tegen preventief afschot van dieren om de verkeersveiligheid te vergroten of schade in de landbouw te verminderen.’

De stelling dat de natuur dit bepaalt lijkt in tegenspraak met de uitkomst dat de meerderheid van de achterban (57%) vindt dat wilde dieren mogen worden geschoten. (C4, tabel 8, pagina 11)
pamflet2
Meer dan 45% van de achterban van Natuurmonumenten vindt bovendien dat wilde dieren mogen worden geschoten als er genoeg van zijn en het wild geconsumeerd wordt (26% neutraal, 29% tegen). (C4, tabel 3, pagina 7)
pamflet3
c) ‘Mensen laten het liefst de natuur bepalen hoeveel dieren in een gebied kunnen leven.’

In de enquête komt inderdaad naar voren dat 57% tegenstander is van het preventief schieten van dieren om schade aan landbouw, recreatie of andere belangen te voorkomen. Alternatieven zouden volgens de achterban van Natuurmonumenten zijn:

 • geboortebeperking door anticonceptie (32%)
 • vangen en verplaatsen (47%)

Wise Use vindt deze alternatieven regelrecht in strijd met de uitspraak van Natuurmonumenten dat de natuur haar gang moet gaan. Anticonceptie en vangen & verplaatsen is onverkort ingrijpen in het natuurlijk gedrag van een dier door menselijk handelen.

d) ‘Uit de achterbanraadpleging hebben we gehoord dat we alles op alles moeten zetten om vooraf schieten van dieren te voorkomen.’

pamflet4
Wise Use ziet deze conclusie niet bevestigd door de uitkomsten van de enquête. Integendeel. In minstens twee grafieken (C1, vijfde tabel, pagina 6 en C1, eerste tabel, pagina 7) komt naar voren dat de achterban uitermate genuanceerd denkt over preventief afschot. Slechts een minderheid is tegenstander van de stelling.
pamflet5
In de enquête komt Natuurmonumenten inderdaad met alternatieven zoals het scheiden van natuurgebieden en landbouwgebieden door hekken en het toedienen van anticonceptie.

Wise Use wijst hier graag op het feit dat alle inheemse dieren in Nederland in principe beschermd zijn en dat men daarom niet zomaar delen aan hun leefgebied kan onttrekken door het plaatsen van hekken.

e) ‘Dierenwelzijn is in de discussies een belangrijk thema. Daarom zou het goed zijn wanneer dierenwelzijnsorganisaties een vertegenwoordiging in Faunabeheereenheden krijgen.’

Wise Use pakt de enquête van Natuurmonumenten erbij en vindt deze conclusie niet bevestigd door de achterban (C5, eerste tabel, pagina 12). De achterban spreekt zich uit voor een commissie waarin alle belanghebbenden in gelijke mate vertegenwoordigd zijn. Uit de enquêteresultaten spreekt dat de ‘organisaties die het best kunnen besluiten’ moeten meebetalen (C5, tweede tabel, pagina 12). Voor dit standpunt horen wij Natuurmonumenten geen lans breken.

Wise Use wijst u op een citaat van natuureconoom Tom Bade, een veelgevraagd spreker, in het interview ‘Jagers moeten duidelijk maken dat ze een maatschappelijk belang dienen’ in De Nederlandse Jager, nr. 6 2014.

‘Als de herten de bollen van boer Bintje opvreten, geef boer Bintje het recht op afschot. Als er iemand vindt dat zoiets niet mag, dan betaalt hij alle schade aan boer Bintje. Neem die enquête van Natuurmonumenten, als de leden tegen afschieten zijn, makkelijk zat, dan betalen die leden, niemand anders, alle schade die geleden wordt. Je kunt niet zeggen ‘wij willen niet dat er herten geschoten worden en boer Bintje kan verrekken.’

f) ‘De onafhankelijke voorzitter zou geworven moeten worden op basis van een door Provinciale Staten vastgestelde profielschets.’

Wise Use sloeg de statuten van FBE Noord-Holland er op na. Op pagina 5 staat dat vermeld dat ‘niet één der onder a bedoelde organisaties afhankelijke persoon als voorzitter van bestuur zal optreden’. Onafhankelijkheid maakt dus reeds onderdeel uit van de procedure.

11 Comments on “Groot wild in Nederland is óók zaak van jagers & boeren

 1. A.Schaafsma

  De Partij voor de Dieren en Natuurmonumenten gebruiken heel graag het begrip ‘de mensen’, daarmee suggererend dat heel Nederland achter hun doelstellingen en opvattingen staat. Ze zijn daarbij bovendien niet te beroerd om de waarheid te verdraaien, daarmee in principe onwetende mensen uitbuitend en voor hun karretje spannend. Het is te triest voor woorden. Triester echter is de moed van de media. Waarheidsvinding lijkt niet langer hun doel. Waar zij tot achter de komma willen en kunnen uitvinden en zichtbaar maken waarom De Krim door Rusland is ingenomen, volgt het merendeel van de media inzake het natuurbeheer in Nederland blindelings de emoties. Er vindt geen enkele afweging plaats van objectieve feiten inzake de standpunten van de partijen in deze. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Emotie verkoopt beter. Het onderwerp is niet voldoende belangrijk. Het is het werkveld voor beginnende journalisten. Er is te weinig kennis binnen de media aanwezig. De wil tot verdieping in het onderwerp ontbreekt. ’t Is eigenlijk heel eenvoudig. De Nederlandse jagers doen het goed. We hebben een wildstand en een natuur in Nederland die uitblinkt door kwaliteit en diversiteit. Maar ’t kan natuurlijk altijd beter. Echter, goed nieuws is geen nieuws. Niemand wil het weten. Uitwassen en ongenuanceerde uitspraken daarentegen lijken nieuws en reiken de munitie aan voor waar we in Nederland goed in zijn: we scheren iedereen over dezelfde kam. Daarmee zijn we terug bij af: ‘De mensen zeggen, Henk en Ingrid vinden..’ De media zijn hiervan niet de schuld, maar ik zou ze wel wijzer willen hebben.

 2. Lenselink

  Even een kleine toevoeging:
  (Natuurmonumenten beheert iets meer dan 100.000 hectare: dat is iets meer dan 5% van het Nederlands buitengebied. 95% van het Nederlandse buitengebied is geen eigendom van Natuurmonumenten, maar van andere grondbezitters waaronder boeren, landgoedeigenaren en overheidsinstanties.)
  Vervolgens heeft maar 4,29% (30.000) van de 700.000 leden meegedaan aan de Grootwild Enquete en volgens mij is dat toch wel een erg smal draagvlak .

  1. walther

   het is wel een erge vorm van waanzin om met een deelname van nog geen 5% van het ledenaantal dit rapport te presenteren. Volgens mij leeft het totaal niet bij de andere 95% van de leden of ze zijn niet echt geïnteresseerd. Om dan in de kamer met deze uitslag te gaan verdedigen om een totaal jachtverbod te realiseren gaat wel erg ver. Geloven ze noch in zichzelf of is dit net het kleine groepje wat overal tegen is maar met behulp van media e.d probeert goed lopende processen te frustreren en te vernielen. De eventueel te nemen maatregelen i.v.m schade verkeersonveiligheid e.d moeten door een ander betaald worden. Zelf dragen ze financieel niet bij in het oplossen van problemen. Het is een verziekt zooitje aan het worden. Goed oplossingen om dierenleed te voorkomen worden niet aangedragen.

 3. a,c.h.klarenbeek

  Wat heeft de partij voor de dieren voor belang en toegevoegde waarde voor het regeren van ons land?? ,zijn de oostvaarderplassen geen goed voorbeeld van hoe het niet moet ! .laten ze eens proberen iets op te lossen wat van werkelijk belang is.

 4. H. Vliermaat

  Laat party voor de dieren eens de jachtcursus volgen dan weten ze hoe en wat we moeten kunnen en weten
  over natuurbeleid en faunabeheer

 5. Idzenga

  Zolang de DP menselijke eigenschappen toekent aan dieren zolang zullen emotie en zieligheid de overhand hebben tov de Ratio. Verkoopt lekker bij de gemiddelde Nederlander, zeker nu de kennis van de natuur bij de stedelingen zienderogen achteruit holt door de verstedelijking van Nederland. Vraag maar eens aan een Nederlander hoe een spruitje groeit bijv. Maar wel een kanarie in een kooitje!
  Daarnaast is Nederland zo klein dat de natuur beheerd dient te worden. Zonder beheer krijg je de OostvaardersPlassen en Kennemerland (Damherten). Een ramp voor de natuur en dieren aldaar . ( typische “bureau projecten”) Wel een mooi filmpje die de waarheid geweld aan doet, maar dat wil niemand weten het is zo mooi en zo zielig. De waarheid moet je verbergen(politieke waarheid)
  En inderdaad laat, als er niet meer beheerd mag worden, de schade betalen door de tegenstanders van het beheer. Zie Ned Jager artikel etc. Dan is het snel gedaan met de emotie en de zieligheid. De centen zijn belangrijker!

 6. W Rijksen

  Even een reactie, Bij de dieren partij zitten denk ik geen jagers,wat ook eigenlijk weer jammer is. Bij NM wordt gejaagd ,dat heet beheer en schadebestijding.Dit gebeurd ook bij SBB ,oostvaardersplassen,Daar heet het vroeg reactief afschot.Dit alles kan geen plaats vinden als er geen jachtopleiding is gevolgd.Het verschil zit in het gegeven dat NM zich moet houden aan de beheerplannen van de betreffende procincie FBE met uitzondering van het Deelderwoud en SBB in de Oostvaardersplassen een tegen de regels van SBB zelf een beleid voert waar gejaagd wordt op bijna of hele dode dieren.Dit heet dan vroeg reactief afschot.Dit alles kan niet zonder jacht opleiding.Verder zie ik commentaar op de dieren partij .Maar het gaat om het gegeven dat hij\zij bestaat of bv een oudere partij of een jongeren partij Hoezo dat???? In de regering gaat het over afwegen van alle belangen .De belangen van oudere en jongere, zieke mensen en gezonde mensen. Voor natuur en de Boeren Voor een gezonde wild populatie Voor de vos en voor de fazant voor de buizert en voor de patrijs Als de een gaat heersen ten koste van de ander moet er wat gebeuren.Nog even dit Deze hele enquête is niet ingeven om het beter tegaan doen maar heeft alles temaken met het verlies aan leden ,donateurs,en ik denk dat dat goed gaat lukken .NM krijgt breed aandacht en komt mensen gevoels matig tegemoet.Ze slagen er goed in om in de aandacht testaan Dat is het grote nut van dit hele gebeuren.Het gaat NM echt niet om de getallen en uitkomsten het gaat om aandacht om meer leden,donateurs .

 7. bert veldhuizen

  ik heb het altijd al gedacht van organisaties ala de partij voor de dieren enz. enz. enz. “inspraak zonder inzicht geeft een uitspraak zonder uitzicht

 8. Karel91

  Prima verhaal. Ik mis alleen nog het volgende:

  Op vraag C4 (pagina 10) van de genoemde enquête van Natuurmonumenten hebben de deelnemers het volgende geantwoord:
  C4: Wanneer is jacht op wilde dieren toegestaan?

  Altijd, mits jagers en natuurbeheerders zich aan gedragregels houden.

  40,8% ja
  19,3% neutraal
  39,9% nee

  Het nog steeds pleiten voor afschaffing van de wildlijst door Natuurmonumenten (het 10 puntenplan uit 2012) omdat er geen draagvlak voor de jacht zou zijn (overigens ook vaak gedaan door D66, PvdA en natuurlijk PvdD aan de hand van verouderde kleinschalige onderzoeken en tendentieuze vraagstellingen), lijkt mij met deze uitkomst meer op het verkondigen van een ideologie dan een gefundeerde onderbouwing.

  Mvgr,

  Karel

 9. Beautiful

  Toch doen ze het inmiddels goed anno 2016, hebben meer hart voor dieren en mensen. Kan je van weinig van de andere politieke partijen zeggen. Daar draait het om een ding, ping!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *