Brief

 

Geachte heer/mevrouw,

In de nieuwe Wet Natuur wordt de jacht waarschijnlijk nog verder ingeperkt.
De Partij voor de Dieren heeft inmiddels een initiatiefnota ingediend met als doel de jacht geheel te verbieden. Deze voorstellen worden de komende maanden behandeld, en de urgentie is dus hoog. Daarbij schromen tegenstanders van de jacht niet om onderzoeken en rapporten eenzijdig uit te leggen en feiten te verdraaien.

Dit terwijl een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking positief of neutraal is over de jacht.1 Naar aanleiding van eerdere inperkingsvoorstellen in de nota ‘Mooi Nederland’ was de reactie van de Raad van State dat de nota “niet duidelijk maakt voor welk probleem de voorgestelde afschaffing van de wildlijst een noodzakelijke oplossing zou zijn”.2

De Stichting Wise Use is opgericht om publiek en politiek eerlijk te informeren over jacht, en te voorkomen dat er besluiten over de jacht worden genomen op basis van verkeerde en soms gemanipuleerde informatie over jacht en faunabeheer in Nederland.

De jacht is onlosmakelijk verbonden met het buitenleven. Een manier van leven die gelijk staat aan dat van de boer en de visser. Jagers spelen een belangrijke rol in de bescherming van flora en fauna, en investeren veel tijd en middelen in hun leefwijze. Jagers vindt u in alle bevolkingsgroepen. Zij vinden elkaar in een gedeelde passie voor jacht en natuur.

De eenzijdige, vaak emotionele, berichtgeving over de jacht wil het publiek doen geloven dat jagers roofbouw plegen. Het tegendeel is waar. Waar gejaagd wordt is sprake van een grotere soortenverscheidenheid en een betere bescherming van flora en fauna. Zonder jacht is er geen wild. Overigens zijn veel van de huidige natuurbeschermingsorganisaties, zoals Natuurmonumenten, opgericht door jagers.

De jacht in Nederland is streng gereguleerd. Iedere jager is verplicht een opleiding te volgen. De jager is een natuurbeschermer met een wettelijke status die, in tegenstelling tot andere beheerders, opereert binnen een streng ethisch kader. Daarentegen laten organisaties als Natuurmonumenten vele tonnen geschoten wild verrotten als ‘biomassa’. Voor een jager is dat ondenkbaar.

Wise Use werft fondsen ten behoeve van een juiste berichtgeving, het weerleggen van valse berichtgeving en beïnvloeding van de besluitvorming. Wise Use zal daarbij stelling nemen, en waar nodig juridische actie ondernemen.

U zult begrijpen dat deze acties veel geld zullen kosten. Om ons erfgoed te kunnen beschermen vragen wij u als jager, visser, buitenmens en/of sympathisant om de Stichting Wise Use financieel te ondersteunen. Dit kan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL76ABNA0496537342 ten name van Stichting Wise Use te Maarsbergen.

Met uw gift kunnen wij de jacht laten zien zoals zij werkelijk is, en zo voorkomen dat een levenswijze, traditie en passie om de verkeerde redenen worden afgeschaft. Help ons de jacht voor Nederland te behouden, voordat het te laat is.
Bij voorbaat dank voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

Stichting Wise Use
www.wiseuse.org

 

1 Motivaction onderzoek d.d. januari 2013
2 Voorlichting Raad van State over Initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ d.d. 15 juli 2013