Brief


Geachte heer/mevrouw,

In vervolg op het eerste bericht van de Stichting Wise Use (hierna Wise Use) treft u hierbij een update van onze activiteiten.

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor de ontvangen steunbetuigingen en donaties. Uw (financiële) bijdrage is cruciaal om de plannen van Wise Use te kunnen realiseren en de jacht voor Nederland te behouden. We zijn er echter, ook financieel, nog niet.

Naast de vele positieve reacties hebben wij een aantal vragen ontvangen.
De belangrijkste vragen zijn (i) welke personen zitten er achter Wise Use en (ii) welke acties zal Wise Use gaan ondernemen?

Welke personen zitten achter Wise Use?
De oprichters van de Stichting Wise Use zijn Hendrik Jan van Beuningen, Matthijs van Hasselt, Frederik van Lynden van Sandenburg, Pieter de Savornin Lohman en Jan Peter van Suchtelen. Wij zien onszelf als de starters van een initiatief dat zo breed mogelijk gedragen moet gaan worden door mensen uit de verschillende hoeken van het buitenleven. Jagers en sympathisanten komen immers uit alle hoeken van de samenleving.
Hoewel Wise Use een zelfstandige koers zal varen worden nauwe contacten onderhouden met de KNJV.

Welke acties wil Wise Use gaan ondernemen?
Mede naar aanleiding van de aanstaande behandeling van de nieuwe Wet Natuur in de Tweede Kamer beogen wij middels de volgende acties te voorkomen dat de jacht op basis van onjuiste informatie wordt beperkt:
1. eerlijke berichtgeving over jacht;
2. het weerleggen van door tegenstanders van de jacht verkondigde onjuistheden en onwaarheden;
3. het beïnvloeden van de besluitvorming; en
4. het voorbereiden en voeren van rechtszaken.

De te ondernemen acties hangen uiteraard samen met de financiële middelen van Wise Use. Op verzoek kunnen wij u een begroting doen toekomen.

Wise Use wordt bijgestaan door een professioneel communicatiedeskundige.
Daarnaast worden ‘ambassadeurs’ aangezocht welke Wise Use zullen vertegenwoordigen in media
en politiek.
Wise Use zal actief reageren op uitlatingen van tegenstanders van de jacht in de media, en objectieve
informatie omtrent de jacht verstrekken aan politici, besluitmakers en het publiek. Bijgaand treft u een
reactie van Wise Use op een recent artikel van de hand van mevrouw Thieme (Partij voor de Dieren).
Tevens zullen juridische procedures worden voorbereid om de jacht in Nederland te beschermen, en misstanden (Oostvaardersplassen, Deelerwoud) aan de kaak te stellen.

Inmiddels heeft Wise Use al een aanzienlijk bedrag aan donaties mogen ontvangen. Dat is een prachtig begin. Er zal echter meer nodig te zijn om de doelen en ambities waar te kunnen maken. Om de jacht voor Nederland te kunnen behouden doen wij daarom nogmaals dringend een beroep op u om Wise Use financieel te ondersteunen door een bijdrage op:
rekeningnummer IBAN NL76 ABNA 0496 5373 42
t.n.v. Stichting Wise Use te Maarsbergen.
Bij voorbaat dank voor uw steun en zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

Stichting Wise Use
www.wiseuse.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *